[๗ พ.ค. ๒๕๖๒]   [๑๔ พ.ค. ๒๕๖๒]   [๒๑ พ.ค. ๒๕๖๒]   [๒๘ พ.ค. ๒๕๖๒]   
 
วันที่ ๒๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒
  
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
  
  [๒๑/๐๕/๒๕๖๒]

  
 

  
การให้สัตยาบันต่อความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์ประสานงานอาเซียนด้านสุขภาพสัตว์และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน (ASEAN CoordinatingCentre for Animal Health and Zoonoses: ACCAHZ)
  
  [๒๑/๐๕/๒๕๖๒]

  
 

  
ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับจ่ายค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนเพื่อการจัดหาที่ดินสำหรับงานต่อเติมความยาวทางวิ่ง ท่าอากาศยานแม่สอด ของกรมท่าอากาศยาน
  
  [๒๑/๐๕/๒๕๖๒]

  
 

  
การแต่งตั้งกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ กรุงลูบลิยานา สาธารณรัฐสโลวีเนีย (กระทรวงการต่างประเทศ) (นางซิโมนา โวไล ราคุชเชก)
  
  [๒๑/๐๕/๒๕๖๒]

  
 

  
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลชะมาย และตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. ....
  
  [๒๑/๐๕/๒๕๖๒]

  
 

  
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลห้วยแย้ ตำบลวังตะเฆ่ ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว และตำบลภูแลนคา ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. ....
  
  [๒๑/๐๕/๒๕๖๒]

  
 

  
ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำแม่ต๊าก เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ....
  
  [๒๑/๐๕/๒๕๖๒]

  
 

  
ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานคลองส่งน้ำฝั่งขวา เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ....
  
  [๒๑/๐๕/๒๕๖๒]

  
 

  
ภาพรวมวันหยุดราชการประจำปีและการกำหนดให้วันที่ ๔ พฤษภาคม เป็นวันฉัตรมงคล
  
  [๒๑/๐๕/๒๕๖๒]

  
 

  
ขออนุมัติขายที่ราชพัสดุ
  
  [๒๑/๐๕/๒๕๖๒]

  
 

  
ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน-สหภาพยุโรป ครั้งที่ ๒๒
  
  [๒๑/๐๕/๒๕๖๒]

  
 

  
รายงานผลการจัดสถานการณ์คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยตามกฎหมายการค้าสหรัฐฯ มาตรา ๓๐๑ พิเศษ ประจำปี ๒๕๖๒ และการจัดทำรายชื่อตลาดที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสูง ในประเทศคู่ค้า (Notorious Markets)
  
  [๒๑/๐๕/๒๕๖๒]

  
 

  
รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๑
  
  [๒๑/๐๕/๒๕๖๒]

  
 

  
รายงานประจำปี ๒๕๖๑ ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
  
  [๒๑/๐๕/๒๕๖๒]

  
 

  
ผลการดำเนินงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ นโยบายของคณะกรรมการ และโครงการและแผนงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในอนาคต
  
  [๒๑/๐๕/๒๕๖๒]

  
 

  
รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี ๒๕๖๑
  
  [๒๑/๐๕/๒๕๖๒]

  
 

  
ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนเมษายน ๒๕๖๒
  
  [๒๑/๐๕/๒๕๖๒]

  
 

  
รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
  
  [๒๑/๐๕/๒๕๖๒]

  
 

  
ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน ครั้งที่ ๒๓ และการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน ครั้งที่ ๕
  
  [๒๑/๐๕/๒๕๖๒]

  
 

  
ผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ [ASEAN Economic Ministers (AEM) Retreat] ครั้งที่ ๒๕
  
  [๒๑/๐๕/๒๕๖๒]

  
 

  
การรายงานผลการเดินทางไปราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ณ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
  
  [๒๑/๐๕/๒๕๖๒]

  
 

  
รายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ไตรมาสที่ ๒)
  
  [๒๑/๐๕/๒๕๖๒]

  
 

  
ขอปรับปรุงหลักการของโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ ๓ ช่วงที่ ๑
  
  [๒๑/๐๕/๒๕๖๒]

  
 

  
ร่างแถลงการณ์ของการประชุมระดับสูงของคณะกรรมการบริหาร OECD Development Centre ครั้งที่ ๕
  
  [๒๑/๐๕/๒๕๖๒]

  
 

  
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ) (นายธานี ทองภักดี และคณะ)
  
  [๒๑/๐๕/๒๕๖๒]

  
 

  
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงคมนาคม) (นายสราวุธ ทรงศิวิไล)
  
  [๒๑/๐๕/๒๕๖๒]

  
 

  
โครงการทุนการศึกษา ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)
  
  [๒๑/๐๕/๒๕๖๒]

  
 

  
ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
  
  [๒๑/๐๕/๒๕๖๒]

  
 

  
การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (จำนวน ๕ คน ๑. นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย ฯลฯ)
  
  [๒๑/๐๕/๒๕๖๒]

  
 

  
ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของปี ๒๕๖๒ และแนวโน้มปี ๒๕๖๒
  
  [๒๑/๐๕/๒๕๖๒]

  
 

  
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี (เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี และเรื่อง ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี)
  
  [๒๑/๐๕/๒๕๖๒]

  
 

  
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
  
  [๒๑/๐๕/๒๕๖๒]

  
 

  
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ และวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ (ขอส่งรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)
  
  [๒๑/๐๕/๒๕๖๒]

  
 

  
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ และวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑(ขอส่งรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)
  
  [๒๑/๐๕/๒๕๖๒]

  
 

  
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ และวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ (ขอส่งรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)
  
  [๒๑/๐๕/๒๕๖๒]

  
 

  
รายงานคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด [คดีบริษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด]
  
  [๒๑/๐๕/๒๕๖๒]