ผลงานรัฐบาลที่ผ่านมา
  สรุปสาระสำคัญมติคณะรัฐมนตรี
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์

นายสมัคร สุนทรเวช

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
  รายงานข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

 

นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์

นายสมัคร สุนทรเวช

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร